Adaptacje projektów typowych i Indywidualne projekty zagospodarowania terenu

Adaptacje projektów (gotowych) typowych

Popularną formą wśród  Inwestorów Indywidualnych jest budowanie domów  jednorodzinnych na podstawie zakupionych w pracowniach architektonicznych, skatalogowanych  projektów  gotowych (typowych).

Jednakże, aby można go było przedłożyć w urzędzie i pozyskać pozwolenie na budowę jego zawartość powinna pokrywać się z zakresem projektu architektoniczno-budowlanego. Tak więc, zanim projekt gotowy stanie się projektem budowlanym musi zostać przystosowany do konkretnej działki Inwestora zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalnymi warunkami wodno-gruntowymi (położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania). Trzeba go też uzupełnić o projekt zagospodarowania terenu lub działki.  Tę tak zwaną adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant, który w ramach obowiązkowego zakresu adaptacji projektu gotowego zobowiązany jest:

  1. Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym (np. inne rozmieszczenie okien czy usytuowanie tarasu, dobudowę garażu, zmianę kąta nachylenia połaci dachu).
  2. Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
  3. Każdorazowo wykonać przeliczenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
  4. Dostosować w projekcie instalację  wod-kan, c.o. i energii elektrycznej do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostawcami mediów projektów przyłączy.
  5. Wykonać sprawdzenia i adaptacji projektu dostosowując go do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego.
  6. W przypadku dokonania istotnych zmian  w dokumentacji (np. dotyczących elementów konstrukcyjnych) pozyskać  dodatkową zgodę na ich wprowadzenie od autora projektu (jednostki projektującej).
  7. Zamieścić w osobnej oprawie Projekt Zagospodarowania Działki (Projekt Zagospodarowania Terenu).

Indywidualny Projekt Zagospodarowania Terenu (działki)

Może go wykonać każdy architekt posiadający uprawnienia, niekoniecznie autor projektu domu i taki projekt jest zazwyczaj opracowywany na potrzeby adaptacji projektu typowego.

Do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu potrzebna jest aktualna mapa geodezyjna najczęściej w skali 1:500 lub 1:1000. Jest to rysunek pokazujący plan zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami, na którym projektant zaznacza obrys domu, podaje jego wymiary zewnętrzne i ustala rzędną parteru. Wyznacza miejsca, w których mają się znaleźć: śmietnik, studnia, zbiornik nieczystości lub oczyszczalnia ścieków i inne przyłącza instalacyjne (elektryczne, gazu, telekomunikacyjne). Projektuje też dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe na samochody, ogrodzenie.

Usytuowanie domu na działce musi uwzględniać przepisy Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące (na przykład o ochronie środowiska, drogach publicznych, ochronie przeciwpożarowej). Dlatego też konieczne jest zachowanie minimalnych odległości od sąsiednich działek, granicy drogi i innych budynków (aby nie zacieniać domu sąsiada) oraz od urządzeń i obiektów uciążliwych takich jak: pokrywy szamba, śmietniki, miejsca parkingowe, podziemne rurociągi, linie wysokiego napięcia.

Niezbędne jest podanie powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna.

W projekcie trzeba także opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinka drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Indywidualny projekt zagospodarowania terenu, jako samodzielne opracowanie stanowi część (tom) projektu architektoniczno-budowlanego i niezbędny element projektu budowlanego, na podstawie którego otrzymuje się pozwolenie na budowę.