Koncepcja projektowa

Na początku każdego procesu inwestycyjno-budowlanego przedsięwzięcie jest określone dość ogólnie. Dlatego w projektowaniu budowlanym przyjęło się wykonywać określone studia dokumentacji projektowej i stopniowo uszczegółowiać te rozwiązania projektowe.  Na etapie przygotowania, w tzw. fazie przedinwestycyjnej powstaje koncepcja projektowa, która służy do przeprowadzenia analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania programu i koncepcji inwestycji. Jest podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru standardu oraz doboru materiałów i wyposażenia, a także wykonania oceny efektywności ekonomicznej planowanego  przedsięwzięcia.

Opracowaniem projektowym na tym etapie jest Projekt koncepcyjny zwany inaczej Projektem wstępnym. W jego ramach wykonuje się studium programowo-przestrzenne czyli koncepcję wstępną. Koncepcja programowo-przestrzenna oprócz wstępnej propozycji zagospodarowania działki zawiera rodzaj planowanych obiektów, precyzuje program funkcjonalny i gabaryty. Określa wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne opracowywane z uwzględnieniem wymagań Inwestora.

Koncepcja projektowa jest wstępną fazą prac projektowych i winna poprzedzać każde zamierzenie projektowe. Jest elementem niezbędnym przy sporządzaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przy wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poza tym powinna stanowić podstawę do sporządzania:

  • programu funkcjonalno-użytkowego w celu przeprowadzenia postępowania publicznego w procedurze „zaprojektuj i zbuduj” wg wymagań ustawy Prawo zamówieniach publicznych;
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), dalej zwaną ustawą OOŚ).