Kosztorysowanie

Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Kosztorys to dokument określający kalkulację ceny (robót, inwestycji) sporządzony wg ustalonej metody (uproszczonej lub szczegółowej) w oparciu o przedmiar lub obmiar robót, jest też podstawą rozliczeń finansowych realizowanych przedsięwzięć budowlanych.

Rzetelna kalkulacja wymaga dokładności, wiedzy i doświadczenia kosztorysanta, jest tym dokładniejsza im lepiej wykonana jest dokumentacja projektowa. Kosztorys powinna wykonywać osoba, która dobrze orientuje się w sztuce inżynierskiej, zagadnieniach ekonomicznych, jak i procesach oraz procedurach inwestycyjnych.

Wykonujemy dokumentację kosztorysową robót budowlanych  w pełnym zakresie dla potrzeb planowania, realizowania i rozliczania robót budowlanych. Zapraszamy do współpracy:

 • Osoby fizyczne (wyceny i kosztorysy remontów mieszkań i domów, kosztorysy budowy domów, wyceny do kredytów bankowych),
 • Firmy wykonawcze (oferty, rozliczenia powykonawcze, prace dodatkowe),
 • Inwestorów firmy (kosztorysy inwestorskie, weryfikacje kosztorysów wykonawców, rozliczenia miedzy wykonawcami),
 • Instytucje budżetowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, weryfikacje kosztorysów wykonawców),
 • Biura projektowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),
 • Banki (ustalenie kosztów budowy przed udzielaniem kredytów, np. dla deweloperów)

Dla zadań finansowanych z środków publicznych wykonujemy opracowania określające przedmiot i wartość zamówienia, zgodne z wymogami  ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zakresem i zasadami  zawartymi w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W budownictwie rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje kosztorysów:

Kosztorys inwestorski ustala orientacyjny koszt, który skłonny jest ponieść zamawiający za wykonanie robót objętych projektem. Jest przygotowywany na zlecenie inwestora w oparciu o przedmiar robót lub planowane koszty robót budowlanych. Sporządza się go na etapie projektowania, przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. Kosztorys inwestorski ustala najbardziej prawdopodobny, średni koszt, z jakim musi się liczyć zamawiający, zlecając realizację robót.

W procedurze bezprzetargowej kosztorys inwestorski ułatwia prowadzenie negocjacji cenowych, w procedurze przetargowej ułatwia ocenę propozycji cenowych wykonawców uczestniczących w przetargu oraz stanowi ważne kryterium wyboru najlepszej oferty. Kosztorys inwestorski nie jest dokumentem przedkładanym drugiej stronie. Niezależnie od trybu zlecania robót, jest źródłem informacji dla inwestora o bliższym, realnym poziomie ofert cenowych wykonawców.

Kosztorys inwestorski stanowi dla inwestora podstawę wystąpienia do banku lub innej instytucji finansowej o kredyt bankowy, pożyczkę lub dotację na wykonanie robót. Stanowi również podstawę do ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji.

Określona kosztorysem inwestorskim wartość zamówienia na roboty budowlane decyduje o trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz o wymogach dotyczących procedury przetargowej. Kosztorys inwestorski jest podstawą do ustalania wysokości wadium przetargowego, tj. kwoty gwarantującej odpowiedzialność wykonawców biorących udział w przetargu. Od wartości ustalonej w kosztorysie inwestorskim zależy również obowiązek stosowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Kosztorys ofertowy stanowi podstawę do ustalania ceny oferty i jest przygotowywany na żądanie zamawiającego przez wykonawcę. Wykonywany jest na bazie przedmiaru dostarczonego przez zamawiającego lub dokumentacji projektowej.

Kosztorys zamienny może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne powstają w trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości wykonywanych robót udokumentowanych obmiarem. Kosztorys zamienny jest wyceną robót zamiennych, przygotowywany jest przez wykonawcę po ich wykonaniu lub przed jako propozycja zmian obliczeń kosztorysu ofertowego. Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze kosztorys ofertowy. Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, powinny być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Z uwagi na rodzaj zawartej umowy na roboty budowlane kosztorys zamienny może służyć do zmiany wysokości wynagrodzenia tylko w przypadku umowy kosztorysowej.

Kosztorys powykonawczy służy wykonawcy do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i jest sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót w celu ustalenia wynagrodzenia za te roboty. Zwykle dotyczy robót, których zakres jest trudny do ustalenia na etapie zawierania umowy (na przykład roboty remontowe na trudnych do zinwentaryzowania obiektach). Na roboty takie zawiera się umowę rozliczaną kosztorysem powykonawczym. Wyliczona w kosztorysie powykonawczym cena jest ceną ostateczną, ustaloną w oparciu o wynegocjowane i zapisane w umowie, przed rozpoczęciem robót, składniki ceny kosztorysowej (stawkę robocizny, wysokość narzutów, ceny wg określonej publikacji cenowej) oraz w oparciu o obmiar robót dokonany na zrealizowanym obiekcie. Cena ostateczna stanowi wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowane roboty.

Podstawowe pojęcia i definicje związane z kosztorysowaniem przedstawiamy poniżej:

 1. Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem i/lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w przypadku zamówień publicznych) z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych – sporządzony przed wykonaniem robót.
 2. Obmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie robót (podobnie jak wyżej) sporządzone po wykonaniu robót – sporządzane na podstawie książki obmiarów.
 3. Dane wyjściowe do kosztorysowania – uzgodnione w formie protokołu, między kosztorysantem a zamawiającym kosztorys dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne dane do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczące metody kalkulacji oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw wyceny kosztorysowej.
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – opracowanie obejmujące wymagania, co do sposobu wykonania robót, w tym między innymi: wymagania, co do materiałów, sprzętu, transportu, metody wykonania robót, odbioru robót, określenie zakresu prac, które powinny być uwzględnione w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.
 5. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR) – publikacja określająca jednostkowe nakłady rzeczowe dla danego typu prac (robót) budowlanych.
 6. Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji, czyli robocizny R, materiałów M oraz pracy sprzętu i środka transportu S.
 7. Ceny jednostkowe czynników produkcji – stawki robocizny, ceny materiałów wraz kosztami zakupu oraz pracy sprzętu przyjmowane do kalkulacji kosztorysowej metodą szczegółową bez podatku VAT.
 8. Koszty pośrednie – składnik kalkulacji kosztorysu, uwzględniający nieujmowane w kosztach bezpośrednich, (R, M, S) koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodu. Obejmują one przede wszystkim koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu firmy budowlanej.