Nadzór autorski

Prowadzimy nadzory autorskie projektowanych przez nas obiektów - dokonując tym samym kontroli zgodności prowadzonych robót z projektem budowlanym.

Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno - budowlanego, którego jest autorem, jest ściśle związane z rolą twórcy takiego projektu. Stosownie bowiem do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tak więc, na autorze projektu architektoniczno - budowlanego spoczywa ustawowy obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego, a jego zaniedbanie naraża projektanta na odpowiedzialność zawodową.