Nadzory budowlane

Na etapie realizacji inwestycji podejmujemy się sprawowania nadzoru nad prowadzonymi  robotami budowlanymi w funkcji kierownika budowy lub  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obowiązujące prawo nakazuje prowadzenie robót budowlanych,  wymagających uzyskania pozwolenia na budowę pod nadzorem kierownika budowy czyli osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Uprawnienia to inaczej prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wynika ono bezpośrednio z treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Decyzja określa specjalność oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. Dlatego też samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać wyłącznie w zakresie wynikającym z treści posiadanej decyzji. Podstawą formalną do wykonywania funkcji kierownika budowy jest wpis o charakterze decyzji administracyjnej do centralnego rejestru oraz wpis na listę samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez ten organ.

Kierownik budowy i inne osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać wyłącznie w zakresie wynikającym z treści posiadanej decyzji, dlatego należy wiedzieć, że osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełniąca funkcję kierownika budowy w tym zakresie, nie jest upoważniona do nadzorowania i dokonywania odbiorów robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.  Inwestor zobowiązany jest powołać kierowników poszczególnych robót budowlanych. Jednocześnie należy podkreślić, iż osoba wykonując samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień budowlanych podlega odpowiedzialności karnej z art. 91 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zagrożonej karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest wg prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414) jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także obok inwestora, kierownika budowy i projektanta jednym z czterech uczestników procesu budowy.

Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest co do zasady prawem inwestora, a nie jego obowiązkiem. Określone rodzaje obiektów budowlanych wymagają ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W pozostałych przypadkach, właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli będzie to uzasadnione wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.