Odbiory obiektów budowlanych

Odbiór techniczny obiektu budowlanego jest niezbędnym elementem pozwalającym na zakończenie procesu inwestycyjnego i uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Jest to żmudny  proces  i nastręcza inwestorom wiele problemów, ponieważ wymaga zgromadzenia wielu dokumentów i kontaktu z wieloma specjalistami. Dlatego też  trudnimy się również pomocą w jego przejściu.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatkowo Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

 • Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Straży Pożarnej,

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.