Projekty architektoniczno-budowlane (budowlane)

Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego pozwalają rozpocząć  roboty budowlane jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez odpowiednie organy urzędowe. Tylko proste roboty wymienione w art. 29 i art. 29a, wymagają zgłoszenia zamiaru ich wykonania i można je wykonywać na podstawie tzw. milczącej zgody  organów wg uproszczonych procedur.

Dokumentem formalnym stanowiącym podstawę do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz innych opinii, uzgodnień i zgód dla planowanej inwestycji jest Projekt budowlany, którego zakres jest prawnie określony.

Projekt budowlany składa się z dwóch części:

  • właściwego projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-budowlanym,
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu (ten drugi jest potrzebny w przypadku, gdy wykraczamy zmianami poza własną nieruchomość, na przykład projektując zjazd z drogi publicznej albo przyłącze w pasie drogowym).

Obie części projektu budowlanego składają się z opisów i rysunków. Wszystkie muszą być opatrzone datą i podpisami autorów.

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje.

Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50. Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

W części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 mkw. powierzchni.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany, jeżeli roboty budowlane będą prowadzone tylko wewnątrz obiektu (przebudowa), ponieważ w tym przypadku, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosownie do potrzeb projekt budowlany musi zawierać również:

  • dokumenty od właściwych gestorów o zapewnieniu możliwości dostawy mediów i warunkach podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz do dróg publicznych i projekty związane z tym podłączeniem;
  • dane z wyników badań geologiczno-inżynierskich i przesłanki wyboru sposobu posadowienia obiektów budowlanych oraz projektowane posadowienia.
  • sporządzona przez architekta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

W ramach projektu budowlanego, jeżeli to wynika ze specyfiki inwestycji, istnieje potrzeba opracowania projektu technologicznego, który nie podlega zatwierdzeniu przez organ w ramach pozwolenia na budowę, ale jest niezbędny do uzyskania uzgodnień z organami: ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony sanitarnej. Projekt ten jest również niezbędny inwestorowi w jego działaniach.

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona w 4 egzemplarzach, z ponumerowanymi stronami i rysunkami.

Warto zauważyć, że im bardziej dokładny i lepiej opracowany jest projekt, tym łatwiej przebiegnie proces budowlany oraz późniejsza eksploatacja.