Projekty remontów

W okresie eksploatacji obiekty budowlane poddawane są różnym oddziaływaniom wynikającym z upływu czasu i użytkowania obiektu, które mają negatywny wpływ na jego stan techniczny. Poszczególne elementy konstrukcji i wykończenia, czy też instalacje, starzeją się, ulegają korozji i uszkodzeniom mechanicznym, co w efekcie prowadzi do fizycznego zużycia obiektu. Innym rodzajem zużycia budowli jest tzw. zużycie moralne obiektu wynikające ze zmieniających się technologii i technik, wymagań  społecznych czy też mody.

Sposobem na przeciwstawianie się degradacji obiektów oraz na przedłużenie jego żywotności, oprócz wykonywania bieżącej konserwacji obiektów, jest przeprowadzanie  prac remontowych i modernizacyjnych. Realizowanie takich robót wspomagają  Projekty remontów.

Pojęcie remontu definiuje Prawo budowlane jako wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Potocznie remont oznacza także naprawę, wymianę lub modernizację poszczególnych elementów  lub całego obiektu.

Często pojęcie remontu jest przez Inwestorów rozumiane inaczej i mylnie np. przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania traktują jako modernizację, odtworzenie jako odbudowę, a należy podkreślić że pojęcia te kwalifikuje się pod różne procedury administracyjne.

Cechą charakterystyczną remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego (np. wymiana okien drewnianych na PCV, modernizacja ogrzewania przez doposażenie w zawory termoregulacyjne, naprawa betonowych płyt balkonowych), stąd nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe, dodatkowe elementy w obiekcie np. ścianki działowe, otwory drzwiowe czy okienne.

Remont  zgodnie z Prawem budowlanym wymaga zgłoszenia wykonania robót budowlanych (tzw. milczącej zgody) z wyjątkiem remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, dla których obowiązuje procedura Pozwolenia na budowę. Natomiast zakres i sposób opracowywania Projektów remontów dla obiektów, których nie  obowiązuje procedura pozwolenia na budowę są tożsame jak dla  Projektów wykonawczych.