Projekty rozbiórek

Wykonujemy projekty rozbiórek, mniejszych i większych obiektów budowlanych - opracowując kolejne etapy i technologię demontażu. Prowadzimy także nadzory nad pracami rozbiórkowymi.

Rozbiórka wg Prawa budowlanego stanowi rodzaj robót budowlanych, a przepisy jej dotyczące są normowane wieloma aktami prawnymi oprócz przytoczonego powyżej. W ogólnym znaczeniu rozbiórka, polega na demontażu, pewnego rodzaju usunięcia określonego obiektu z miejsca, w którym został on wzniesiony.

Uznanie rozbiórki za jedną z robót budowlanych rodzi konsekwencje prawne związane z koniecznością stosowania odpowiednich procedur administracyjnych, a także kar w przypadku ich niedopełnienia.

W praktyce wyróżnić można dwa podstawowe typy rozbiórek ze względu na to, kto jest ogłoszeniodawcą.

Występują rozbiórki, które są naszą własną inicjatywą, gdy zależy nam na uzyskaniu dodatkowej powierzchni działki. Tego rodzaju rozbiórka pojawia się bardzo często w przypadku kupna działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, który nie nadaje się do użytkowania.

Innego rodzaju rozbiórką jest rozbiórka z nakazu właściwego organu, gdy prowadzono budowę lub wybudowano obiekt budowlany bez pozwolenia. Nie zawsze jednak organy administracyjne nakazują nam rozebrać obiekt. Nie można, zatem mylić rozbiórki ze wstrzymaniem prowadzenia robót budowlanych. Te dwa działania zasadniczo różnią się od siebie.

Zgodnie z art. 28 Ustawy prawo budowlane rozbiórka powinna być rozpoczęta po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie konieczne jest wykonanie projektu budowlanego robót rozbiórkowych.

Decyzja taka nie jest wymagana dla budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz gdy, są to obiekty i urządzenia budowlane, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dodatkowo obiekty te nie mogą być są wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską. Zakres tej rozbiórki podlega jednak pewnego rodzaju kontroli. Otóż, rozbiórka ich wymaga zgłoszenia do właściwego organu, w którym to zostanie określony rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania rozbiórki.

W uzasadnionych przypadkach (w zależności od potrzeb) właściwy organ może zażądać (ustawodawca nie określił bliżej tych "potrzeb", a więc ocena będzie należała do organu) projekt rozbiórki, przy czym określenie zakresu i treści projektu pozostawiono także do oceny organu lub może się zdarzyć również tak, że organ w tej samej decyzji, która stanowi odpowiedz na zgłoszenie rozbiórki, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na określony rozbiórkę.

Roboty rozbiórkowe należą do robót szczególnie niebezpiecznych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska, zabytków lub warunków zdrowotno sanitarnych oraz są uciążliwe dla terenów sąsiadujących z obiektem, dlatego też podlegają rygorystycznym przepisom budowlanym i BHP. Prace te wykonywać można tylko według projektu, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, a wszystkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem osób o specjalistycznych uprawnieniach.

Projekt rozbiórki, co do formy nie odbiega wymaganiom stawianym projektowi budowlanemu, jednak szczególnie ważnym zadaniem dla projektanta jest przyjęcie prawidłowej metody prowadzenia robót rozbiórkowych uzależnionej od rodzaju konstrukcji oraz jego otoczenia. Tradycyjnej wykonywanej ręcznie lub mechanicznie czy też metody wybuchowej za pomocą robót strzałowych, a może sposobem mieszanym z wykorzystaniem obu tych metod. Również niezwykle ważne, a także konieczne jest wskazanie, w jakiej kolejności poszczególne prace mają być wykonywane.

Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiórki. Rozebranie niektórych elementów budowli lub jej części powoduje konieczność wzmocnienia innych elementów nośnych budynku-przykładowo przed wyburzeniem fragmentu ściany nośnej konieczne jest podstemplowanie stropu. Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w projekcie.

W instrukcji bezpieczeństwa, stanowiącej element projektu należy wskazać podstawowe zasady rozbiórki i zaznaczyć, że przed rozpoczęciem prac trzeba dokonać zabezpieczeń terenu przez wydzielenie, ogrodzenie i oznaczenie taśmą, zabronić przebywania ludzi na terenie budowy i w budynku, zabronić gromadzenia rozbieranych elementów na stropach, balkonach schodach lub zrzucania ich. Należy też wskazać, że przed przystąpieniem do robót głównych – ściany stropy, dachy, od budynku muszą być odłączone jako pierwsze: instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna i urządzenia (wanny, umywalki, kompakty, grzejniki instalacji centralnego ogrzewania, osprzęt –instalacji elektrycznej).

Powyższe zasady sporządzania projektu obowiązują także w przypadku przebudowy istniejących obiektów budowlanych, gdy zakres prac wiąże się z konieczności rozebrania lub wyburzenia elementu budynku lub też fragmentów konstrukcji.