Projekty termomodernizacji budynków

Rosnące koszty nośników energii (prąd, gaz, olej opałowy, węgiel) powodują coraz większe wydatki właścicieli nieruchomości na ogrzewanie. Większość istniejących budynków wybudowanych w latach 30-60 ubiegłego stulecia, nawet 70-tych i 80-tych jest bardzo energochłonnych. Wynika to z dwóch przyczyn: po pierwsze koszty jednostkowe energii w okresie ich budowania były bardzo niskie, dlatego nikt nie przywiązywał wagi do ilości zużytego ciepła, po drugie- inna była jakość stosowanych materiałów i mniej doskonała jak obecnie technologia wznoszenia obiektów budowlanych.

Na etapie użytkowania budynków jedyną możliwością zmniejszenia strat ciepła, a tym samym i kosztów ogrzewania jest przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na usprawnieniu wszystkich elementów budynku, które mają mniejszy lub większy wpływ na wielkość zużywanej energii w budynku.

W zależności od możliwości finansowych właściciela nieruchomości można dokonać następujących kroków termomodernizacyjnych, mających zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło:

  • usprawnienie systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez np. wymianę lub modernizację źródła ciepła (kotły c.o), izolowanie przewodów instalacyjnych, wprowadzenie regulacji temperatury ogrzewania;
  • usprawnienie systemu wentylacyjnego poprzez montaż nawiewników okiennych, zastosowanie wentylacji hybrydowej lub mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • usprawnienia przegród zewnętrznych budynku takich jak ściany, stropy, dachy, stolarka okienna i drzwiowa.

Aby osiągnąć zamierzone efekty z przeprowadzonej termomodernizacji powzięte zmiany wymagają świadomego i przemyślanego działania inwestora.

Projekt termomodernizacji należy poprzedzić wykonaniem audytu energetycznego, w którym zostaną określone wytyczne do projektu.

W opracowaniu tym na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej dokonuje się oceny stanu aktualnego oraz wyboru najbardziej  pożądanych rozwiązań  i usprawnień (budowlanych i instalacyjnych) poprawiających efektywność energetyczną, wyrażoną podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi.
 W projekcie architektoniczno-budowlanym, na podstawie audytu energetycznego i po uwzględnieniu preferencji inwestora określa się zakres usprawnień do wykonania wskazuje technologię i sposób wykonania prac. Możliwe jest szczegółowe dobranie materiałów o odpowiednich parametrach i jakości, a także właściwych grubości izolacji termicznej dla poszczególnych przegród.

Jakie są korzyści z termomodernizacji?

  • W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz inwestorzy prywatni mogą skorzystać z dofinansowania tzw. premii  termomodernizacyjnej.
  • Najważniejsza korzyść jest oczywista – niższe koszty utrzymania domu wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.
  • Dodatkowo docieplenie budynku połączone z wymianą okien i modernizacją instalacji zapewnią nam wyższy komfort użytkowania budynku zarówno o przeznaczeniu mieszkalnym, jak też budynku biurowego czy usługowego.
  • Termomodernizacja wraz towarzyszącymi robotami remontowymi sprawią także, że wzrośnie wartość i atrakcyjność naszej nieruchomości. Jeśli będziemy chcieli ją sprzedać, łatwiej znajdziemy nabywcę i prawdopodobnie uzyskamy cenę, która zrekompensuje nam poniesione wydatki.

Podsumowując, projekty termomodernizacji budynków to obniżenie kosztów eksploatacji budynku, podniesienie jego wartości rynkowej, większy komfort użytkowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!