Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i powstaje w końcowej fazie  procesu przed inwestycyjnego.

Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach, tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych, nie jest wymagany przez prawo budowlane.

Zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004 r.  dotyczącym zamówień publicznych Projekty wykonawcze  opracowywane są z  podziałem na trzy grupy tj. w zakresie robót budowlanych (związanych ze wznoszeniem kompletnych obiektów), instalacyjnych i związanych z zagospodarowaniem terenu. Projekty zawierają rysunki w skalach uwzględniających specyfikę zamawianych robót budowlanych i zastosowanych skal w projekcie budowlanym (w tym rysunki detali budowlanych w dużych skalach np. 1:20, 1:10, niekiedy nawet 1:1),  wraz z wyjaśnieniami opisowymi, tak aby dokładność projektów umożliwiała sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz wykreowanie ceny oferty przez Wykonawcę. W trakcie realizacji prac projekty wykonawcze stanowią dla Kierownika Budowy podstawę organizacji i kontroli postępu robót, a Inwestorowi służą do wyegzekwowania realizacji zgodnej z projektem oraz kontroli jakości i odbioru zrealizowanych obiektów.

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych są tożsame jak dla projektu budowlanego. Rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych, w ramach uszczegółowienia projektów, nie powinny wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane. Także rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach wykonawczych powinny być wzajemnie spójne, i skoordynowane między projektantami i sporządzone w sposób analogiczny do projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze w przypadku złożonych przedsięwzięć budowlanych traktowane są jako projekty techniczne lub szczegółowe. Maja zasadniczy  wpływ na jakość i prawidłowość wykonywanych robót. Stanowią również po naniesieniu ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania robót, podstawowy składnik dokumentacji powykonawczej, a w trakcie użytkowania obiektów  załącznik do książki eksploatacji obiektu budowlanego.

Należy zaznaczyć, iż mimo, że PROJEKTY WYKONAWCZE nie są wymagane  prawem budowlanym, to KAŻDY INWESTOR spoza sektora finansów publicznych MOŻE ŻĄDAĆ JEGO WYKONANIA, a mając na uwadze rangę i pełnioną funkcję projektów,  zlecanie tego rodzaju dokumentacji jest jak najbardziej wskazane i polecane.