Przeglądy kontrolne obiektów budowlanych

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Celem okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego  jest:

 • monitorowanie stanu technicznego obiektu,
 • identyfikacja uszkodzeń i zużycia elementów mających wpływ na dalszą degradację elementów oraz bezpieczeństwa użytkowania,
 • ustalenie potrzeb naprawczych i remontowych

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym, półrocznym oraz pięcioletnim.

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych oraz obiektów budownictwa zagrodowego.

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

1) Roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych

polega na szczegółowym sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

Kontroli w szczególności podlegają:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje ciepłej i zimnej wody,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

2) Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych

Budynki tzw. wielkopowierzchniowe o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw, podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

Kontrole powinny być przeprowadzone w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziaływujących na ten obiekt.

Po  każdej przeprowadzonej kontroli zarządca lub właściciel obiektu składa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Zawiadomienie o realizacji obowiązku, wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

3) Pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych

polega na szczegółowym  sprawdzeniu:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (elewacje, elementy konstrukcyjne, elementy wykończeniowe),
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (ogrodzenia, parkingi, chodniki),
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.