2 – Projekt konstrukcji ramy stalowej

Projekt konstrukcji ramy stalowej

Jest to jeden z naszych projektów inżynierskich wykonywanych, jako jeden z elementów przy wszelkiego rodzaju budowach, przebudowach, modyfikacjach konstrukcyjnych czy modernizacjach, w których np. zmieniamy układ funkcjonalny obiektu.

Przedstawiony fragmentarycznie projekt wykonano w celu możliwości przeprowadzenia prac zmierzających do likwidacji słupa podporowego (powiększenie przejścia) w budynku użyteczności publicznej (wykonanie rysunków poprzedzało wykonanie obliczeń statycznych – naprężeń, długości wyboczeniowych, nośności elementów rozciąganych, sił krytycznych, nośności przekroju na ściskanie, zwichrzenia, nośności przekroju na zginanie, nośności przekroju na ścinanie, stanów granicznych użytkowania, nośności połączeń, nośności spoin).

W zaistniałej sytuacji – zaprojektowano demontaż istniejącego słupa z jednoczesnym tymczasowym podparciem stropu żelbetowego. W roli podpory docelowej zaprojektowano ramę stalową w postaci 2 I 360 PE. Słupy połączono z belką za pośrednictwem śrub M24. Obciążenia na grunt zostały przekazane poprzez stopy żelbetowe (beton C15/20). Kotwienie słupów do fundamentów wykonano za pomocą kotew M24.