Świadectwa charakterystyki energetycznej

W związku z koniecznością określania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla lokali i budynków, dla których wymagane jest otrzymanie pozwolenia na użytkowanie proponujemy opracowywanie  Świadectw (certyfikat) Energetycznych tj. dokumentów stanowiących dla właścicieli ocenianych budynków źródła informacji o:

  • wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu,
  • możliwościach zmniejszenia zużycia energii przez poprawienie sposobu eksploatacji lub ewentualną termomodernizację budynku,
  • godności energochłonności domu (lokalu) z wymaganiami określonymi w przepisach,
  • wartości lokalu lub obiektu przy transakcjach najmu bądź sprzedaży.

W dniu 1 stycznia 2009 r. ustawa nałożyła obowiązek wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem oceniającym obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.